Categorieën

Informations

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Inleidende bepaling

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door TEATOWER in de schoot van haar internet-theewinkel TEATOWER, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website TEATOWER leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

 

2. Begrippen Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site TEATOWER wordt verstaan onder:

2.1. TEATOWER: De website van TEATOWER waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (.be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam TEATOWER.

2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website TEATOWER.

2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen TEATOWER en de cliënt van de internet-theewinkel TEATOWER met betrekking tot de producten die worden aangeboden via TEATOWER.

2.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,..) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via TEATOWER.

2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door TEATOWER.

2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

 

3. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

4. Voorwerp

TEATOWER biedt met zijn online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in theewinkels De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 8). TEATOWER bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 7).

 

5. Producten

Enkel de producten waarvoor een ‘product fiche’ is toegevoegd op de site TEATOWER kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop.

 

6. Bestelling

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. TEATOWER kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt TEATOWER aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt TEATOWER zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal TEATOWER via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

 

7. Levering

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt TEATOWER zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot drie dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de vertraging zijn beschikbaar op de website van TEATOWER.

7.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van TEATOWER kan in dat opzicht niet spelen.

7.3. De levering is ondernomen door de maatschappij GLS & MONDIAL RELAY. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de site TEATOWER. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan TEATOWER of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

7.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan TEATOWER en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

7.6. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 

8. HERROEPING

8.1. Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht om zonder boete en zonder opgave van redenen van zijn aankoop af te zien. De klant heeft 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde producten de tijd om deze tegen terugbetaling aan Teatower terug te zenden.

8.2. Om de terugbetaling te verkrijgen, moet de klant de nieuwe en ongebruikte producten terugsturen met het retourformulier dat beschikbaar is op de pagina met uitleg over retourzendingen, in hun oorspronkelijke verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires (zoals onder andere gebruikshandleidingen en documentatie)

8.3. Voor voedingsproducten (theeën / kruidenthee) geldt dat geopende producten niet kunnen worden geretourneerd.

8.4. Teatower raadt de klanten aan het retourlabel te gebruiken dat door de detailhandelaar wordt verstrekt (neem contact op met onze klantendienst) om de terugzending van het pakket te kunnen opvolgen en een terugbetaling te garanderen, zelfs in geval van een verloren gegaan pakket.

8.5. Indien de klant beslist om het pakket op eigen houtje terug te sturen (d.w.z. zonder het retourlabel van Teatower), kan Teatower de terugbetaling niet garanderen in geval van een verloren pakket (= nooit terug ontvangen door de handelaar) en in elk geval zullen de portkosten voor de verzending van de teruggestuurde producten niet worden terugbetaald.

8.6. Indien de producten worden teruggestuurd naar Teatower onder de hierboven vermelde voorwaarden en termijnen (14 dagen), verbindt Teatower zich ertoe de door de klant betaalde sommen terug te betalen, met inbegrip van de eventuele verzendingskosten van de initiële bestelling, na aftrek van de retourkosten (verzending en logistiek) van 5.50€ voor België en 7€ voor andere bestemmingen

8.7. Onder bepaalde voorwaarden kan ook na de wettelijke herroepingstermijn nog retourzendingen mogelijk zijn.  Zie alle details op onze pagina met uitleg over retourzendingen.

 

9. Prijs

9.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

9.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

9.3. TEATOWER behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 

10. Betaling

10.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij OGONE.

10.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij OGONE hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij OGONE, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

10.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke OGONE. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. OGONE en TEATOWER zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. TEATOWER  kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van TEATOWER kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten

11.3. De aansprakelijkheid van TEATOWER zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel.

11.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. TEATOWER kan niet aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site TEATOWER.

 

12. Garantie

12.1. In geen enkel geval kunnen TEATOWERverantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van TEATOWER of SEBIO BVBA is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop. De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.

 

13. Persoonsgegevens

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

13.2. TEATOWER is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij TEATOWER.

13.3. TEATOWER verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

 

14. Intellectuele eigendom


De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site TEATOWER mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van TEATOWER/ONEWEB LUX sa. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. TEATOWER/ONEWEB LUX sa geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 

15. Toepasselijk recht bij geschillen


Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en TEATOWER zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en TEATOWER/SEBIO BVBA zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Als e-handelaar is Teatower verplicht haar klanten te informeren dat het mogelijk is een geschillendossier te openen op het door de Europese Commissie opgerichte ODR-Platform : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR attention mettre lien en NL